פתרונות אשראי
להצטרפות לחיוב חודשי קבוע
לעדכון סכום חיוב חודשי קבוע

שירות חיוב חודשי קבוע מקנה שליטה מקסימלית בהוצאות החודשיות. יתרות הסכומים שנכללו בשירות וטרם נפרעו יועברו לחודש הבא ויישאו ריבית בהתאם לריבית כרטיסך, כפי שיפורט במסמכי הנפקת הכרטיס. סכומים שיעברו את מסגרת הכרטיס יחוייבו במועד החיוב בנוסף לסכום בנוסף לסכום החיוב בשירות. מבצע מיוחד למצטרפים חדשים: 3 חודשים ללא ריבית על יתרת החיוב שנדחה מחודש לחודש, החל ממועד החיוב הקרוב. בתקופת ההטבה כרטיסך יזוכה בכל חודש בסכום הריבית. בסיום ההטבה הסכומים במסגרת התוכנית יישאו ריבית. *משיכת מזומנים - לא כולל כרטיסים בנקאיים בבנק מזרחי וקבוצת הבינלאומי. בכפוף לאישור החברה ותנאיה. המנפיקה ישראכרט בע"מ ו/או הבנק בו מתנהל חשבונך. אי עמידה בפרעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל